امروز شنبه 99/8/3  Log out


جدول مسابقات🗓

13
عنوان مسابقه : English Tenses


 1399/07/05 - 1399/08/04


مسابقه شروع شده

این مسابقه در یک مرحله با 3 آزمون در مدت یک ماه برگزار میگردد.

در پایان مسابقه به 3 نفر برتر جوایز نقدی به شرح مذکور تقدیم می گردد.

پرداخت کامل جوایز منوط به شرکت حداقل 45 داوطلب در مسابقه می باشد.

AUTO
تصویر یا لوگوی منتخب


شرح مراحل و آزمون های مسابقه


◄  مرحله  1    (جاری)


تعداد آزمون ها    نفرات قابل صعود  3  حداقل امتیاز لازم برای صعود  

آزمون شماره 1 - Simple and Present Tenses

زمان مجاز ورود  1399/07/05 ساعت 00:00 الی 1399/08/04 ساعت 24:00    فرصت باقی است
لیست موضوعات آزمون
(Elementary) Verb To Be
(Elementary) Present Simple
(Intermediate) Present Perfect
(Intermediate) Present Perfect Continuous
تعداد سوالات 20  مدت آزمون 15  امتیاز آزمون 100  ورقه تصادفی برای هر داوطلب بلی  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی بلی  ضریب 1

آزمون شماره 2 - Past Tenses

زمان مجاز ورود  1399/07/05 ساعت 00:00 الی 1399/08/04 ساعت 24:00    فرصت باقی است
لیست موضوعات آزمون
(Elementary) Past Simple
(Intermediate) Past Simple
(Elementary) Past Continuous
(Elementary) Past Perfect
(Intermediate) Past Continuous
(Intermediate) Past Perfect
(Intermediate) Past Perfect Continuous
تعداد سوالات 20  مدت آزمون 15  امتیاز آزمون 100  ورقه تصادفی برای هر داوطلب بلی  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی بلی  ضریب 1

آزمون شماره 3 - Future Tenses

زمان مجاز ورود  1399/07/05 ساعت 00:00 الی 1399/08/04 ساعت 24:00    فرصت باقی است
لیست موضوعات آزمون
(Elementary) Future Simple
(Intermediate) Future Simple
(Intermediate) Future Continuous
(Intermediate) Future Perfect
(Intermediate) Future Perfect Continuous
تعداد سوالات 20  مدت آزمون 15  امتیاز آزمون 100  ورقه تصادفی برای هر داوطلب بلی  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی بلی  ضریب 1
ورودیه

10,000 تومان
جوایز/تومان


💰

رتبه اول    200,000
رتبه دوم    150,000
رتبه سوم    100,000

تعداد داوطلبان

0

رتبه های برتر


برگزار کننده ی مسابقات کیست؟    چگونه تماس بگیریم؟
release 1.0