Lorem Ipsum University Competitions Department

     شنبه 1401/3/7  Log out

  • داوطلبان برای ورود به میدان مسابقات، باید کد دسترسی داشته باشند
  • بعد از دریافت کد دسترسی امکان شرکت در هر مسابقه مورد نظر فراهم می شود
  • داوطلبان در مسابقات، به طور معمول آزمون هایی را به صورت چند گزینه ای یا تشریحی دریافت می کنند
  • برایتان موفقیت آرزومندیم

دریافت کد دسترسی

جدول مسابقات🗓

3
عنوان مسابقه : yyy


 1401/03/03 - 1401/03/05


مسابقه در مرحله ثبت نام است


  حد نصاب داوطلبان برای شروع مسابقه 10  نفر می باشد.  شرح مراحل و آزمون های مسابقه


مرحله  1    (شروع نشده)


تعداد آزمون ها    نفرات قابل صعود  3  حداقل امتیاز لازم برای صعود  

آزمون شماره 1 - Physics

زمان مجاز ورود  1401/03/03 ساعت 00:00 الی 1401/03/03 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Physics
نوع آزمون تشریحی  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 2

آزمون شماره 2 - Mathematics

زمان مجاز ورود  1401/03/03 ساعت 00:00 الی 1401/03/03 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Mathematics
نوع آزمون تشریحی  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 2

آزمون شماره 3 - English

زمان مجاز ورود  1401/03/03 ساعت 00:00 الی 1401/03/03 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
(Elementary) Adverbs
(Elementary) Antonyms
(Elementary) Articles
(Elementary) Auxiliaries
(Elementary) Business English
(Elementary) Comparatives
(Elementary) Conditional Type 1
(Elementary) Conditional Type 2
(Elementary) Conjunctions
(Elementary) Different Sound
(Elementary) Direct And Reported Speech
(Elementary) Elementary Idioms
نوع آزمون چند گزینه ای  تعداد سوالات 12  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار خیر  امتیاز منفی خیر  ضریب 1

مرحله  2    (شروع نشده)


تعداد آزمون ها    نفرات قابل صعود  2  حداقل امتیاز لازم برای صعود  

آزمون شماره 4 - Physics

زمان مجاز ورود  1401/03/04 ساعت 00:00 الی 1401/03/04 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Physics
sjfssj
sflsjfsl
kf;skf
نوع آزمون تشریحی  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 2

آزمون شماره 5 - Mathematics

زمان مجاز ورود  1401/03/04 ساعت 00:00 الی 1401/03/04 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Mathematics
نوع آزمون تشریحی  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 2

آزمون شماره 6 - English

زمان مجاز ورود  1401/03/04 ساعت 00:00 الی 1401/03/04 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
(Intermediate) Conditionals Type 2
(Intermediate) Conditionals Type 3
(Intermediate) Conjunctions
(Intermediate) Count-Non-Count
(Intermediate) Different Sound
(Intermediate) Direct And Reported Speech
(Intermediate) Every Day Dialog
(Intermediate) Exclamations
(Intermediate) Family
(Intermediate) Future Continuous
نوع آزمون چند گزینه ای  تعداد سوالات 10  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار خیر  امتیاز منفی خیر  ضریب 1

مرحله  3    (شروع نشده)


تعداد آزمون ها    نفرات قابل صعود  1  حداقل امتیاز لازم برای صعود  

آزمون شماره 7 - Qoran

زمان مجاز ورود  1401/03/05 ساعت 00:00 الی 1401/03/05 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Qoran
نوع آزمون چند گزینه ای  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 1

آزمون شماره 8 - listening

زمان مجاز ورود  1401/03/05 ساعت 00:00 الی 1401/03/05 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
listening
نوع آزمون چند گزینه ای  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 1

آزمون شماره 9 - Reading

زمان مجاز ورود  1401/03/05 ساعت 00:00 الی 1401/03/05 ساعت 24:00    منقضی شده
لیست موضوعات آزمون
Reading
نوع آزمون چند گزینه ای  تعداد سوالات 2  مدت آزمون 10  امتیاز آزمون 20  ورقه تصادفی برای هر داوطلب خیر  خروج خودکار بلی  امتیاز منفی خیر  ضریب 1
ورودیه

2,000


جوایز/تومان


💰

رتبه اول    1,000,000
رتبه دوم    750,000
رتبه سوم    500,000

تعداد داوطلبان

0مرحله جاریرتبه های برتر


برگزار کننده مسابقات Lorem Ipsum University Competitions Department  تلفن 04135514006  وب سایت http://www.apexsys.ir
release 1.0