Lorem Ipsum Competitions Department

     جمعه 1401/11/14  Log out

  • داوطلبان برای ورود به میدان مسابقات، باید کد دسترسی داشته باشند
  • بعد از دریافت کد دسترسی امکان شرکت در هر مسابقه مورد نظر فراهم می شود
  • داوطلبان در مسابقات، به طور معمول آزمون هایی را به صورت چند گزینه ای یا تشریحی دریافت می کنند
  • برایتان موفقیت آرزومندیم

دریافت کد دسترسی

جدول مسابقات🗓

برگزار کننده مسابقات Lorem Ipsum Competitions Department  تلفن 04135514006  وب سایت http://www.apexsys.ir
release 1.0